تزریق بوتاکس

تزریق بوتاکس

بوتاکس (توکسین بوتولینومAکه توسط باکتری کلستریدیوم بوتولینوم ساخته میشود). بوتاکس بعدازتزریق مانع انتقال پیام انقباضی عصب کولینرژیک به عضله وباعث جلوگیری ازانقباض عضله وایجادچروک ودرنتیجه پوست صاف وبشاش وزیباتردیده میشود. استفاده موثروبی خطرازبوتاکس درامورزیبایی به نگهداری وحفظ زنجیره سرما،انتخاب نوع ودوزصحیح،حل کردن درست وصحیح ،تکنیک وروشهای تزریق وابسته است.وپزشکی که ازبوتاکس برای زیبایی استفاده میکنه بایدبه آناتومی چشم وصورت وسیستم عصبی -عضلانی صورت آگاهی کامل داشته باشد. بوتاکس درکنارمزایای فراوانش یکسری عوارضی هم ممکن است داشته باشدولی بامشاوره صحیح قبل ازتزریق میتوان از خیلی ازعوارض جلوگیری کرد. مواردمنع مطلق تزریق بوتاکس :کودکان،زنان بارداروشیرده،بیماریهای عصبی-عضلانی زمینه ایی مثل میاستنی گراویس وALS،وجودعفونت فعال درمحل تزریق،وجودواکنش حساسیت به بوتاکس وآلبومین همراه آن،انتظارغیرواقعی وبیش ازحدبیماران ازدرمان بابوتاکس. مواردمنع نسبی تزریق بوتاکس:استفاده از داروهای مسدودکننده کانال کلسیم واستفاده از داروهای گلیکوزید که سبب تشدیداثربوتاکس می شوند.کسانی که به ایجادحالات مختلف چهره(مثل بازیگران) برای گذران زندگی نیازدارند. مواردپرکاربردبوتاکس درزیبایی شامل درمان خط اخم ،چروک پیشانی ودورچشم (چروک پنجه کلاغی)،چروک بینی ،بالابردن ابرو وبالابردن دم ابرو ،درشت کردن چشم ،خطوط گردن ،تعریق زیربغل وکف دست وپا وکنترل سردردمیگرنی و… شایعترین عوارض بوتاکس هم شامل سردرد وچشم درد،پتوز(افتادگی پلک که عارضه تکنیکی فردتزریق کننده است)،تورم محل تزریق وصورت ،آنافیلاکسی(نادرولی خیلی خطرناک). بوتاکس برای سنین بین ۲۰تا۶۰سال تزریق میشودولی برای کسانی که سنشان بالاست وبیماری زمینه ایی کنترل نشده ندارندوازسلامتی جسمی برخوردارندوازسالیان سال قبل بوتاکس تزریق میکردندبااحتیاط لازم می توان تزریق کرد. باانتخاب نوع بوتاکس خوب وتکنیک تزریق خوب توسط پزشک ماهرمی توان باتزریق بوتاکس درچهره تغییرات مثبت وخوب ودلخواه وقابل پیش بینی را ایجادکرد.